column
APTAnet: an atom-level peptide-TCR interaction affinity prediction model
Peng Xiong, Anyi Liang, Xunhui Cai, Tian Xia
2024, 10(1): 1-14. DOI: 10.52601/bpr.2023.230037
Abstract FullText HTML PDF
Screening for metastasis-related genes in mouse melanoma cells through sequential tail vein injection
Qinggang Hao, Rui Dong, Weiyu Bai, Dong Chang, Xinyi Yao, Yingru Zhang, Huangying Xu, Huiyan Li, Xiang Kui, Feng Wang, Yan Wang, Chengqin Wang, Yujie Lei, Yan Chen, Junling Shen, Lei Sang, Yan Bai, Jianwei Sun
2024, 10(1): 15-21. DOI: 10.52601/bpr.2023.230043
Abstract FullText HTML PDF
Generation and characterization of nanobodies targeting GPCR
Shenglan Zhang, Zhiran Fan, Jianfeng Liu
2024, 10(1): 22-30. DOI: 10.52601/bpr.2023.230026
Abstract FullText HTML PDF
A practical guide for fast implementation of SNARE-mediated liposome fusion
Shen Wang, Cong Ma
2024, 10(1): 31-40. DOI: 10.52601/bpr.2023.230017
Abstract FullText HTML PDF
An optimized method of culturing neurons based on polyacrylamide gel
Yongjing Qiao, Jihong Gong, Ziqi Jin, Yiting Tu, Xiaofei Yang
2024, 10(1): 41-47. DOI: 10.52601/bpr.2023.230033
Abstract FullText HTML PDF
Life under tension: the relevance of force on biological polymers
Matthew T. J. Halma, Longfu Xu
2024, 10(1): 48-56. DOI: 10.52601/bpr.2023.230019
Abstract FullText HTML PDF
Catecholaminergic neurons orchestrate fasting-induced immune harmony
Mengdi Guo, Weiyan Wang, Xiao Tu, Meiling Jiang, Cun-Jin Zhang
2024, 10(1): 57-59. DOI: 10.52601/bpr.2024.240901
Abstract FullText HTML PDF